Samen Henrik Meråker og avrettingen i 1614

Samen Henrik Merager ble i 1614 dømt og henrettet, (”straffet på sin hals for trolldom”) på Langøra -Stjørdal, for å ha “ganna ondt” på naboene Det skriver Åke Jünge i heftet “Frit er det ikke for at de qvaksalver lidt”utgitt i 2008. Flere kilder oppgir at denne Henrik Meraker var finn, altså same, og bodde på gården Merager. Det er først gang nevnt i kildene i 1606.

Han bodde da på den mest sentrale gården i bygda og levde trolig av fangst. Meraker-garden lå midt i bygda med dalene som fangarmer ut til den ytterste fangstgrop, skriver Bjørn Roar Krogstad i 2002.

Denne historien nevnes også i O.A. Øverlands norgeshistorie fra 1928.

Før Henrik Finn bodde på Måråk gården, var Paul og Mikkel brukere. Den siste nevnt i 1548. Disse var sannsynlig i slekt med Henrik. Det kan se ut som at det bodde samer på gården på 1500-tallet og at de hadde bosatt seg der etter ødetida, Svartedauens herjinger. I følge samiske fortellinger var Meraker, Mårråk – opprinnelig samisk bygd.

Spørsmålet blir: Hvem overtok gården etter 1614? Var det rett og slett en eiendomstvist, som ble “løst” ved bruk av falske anklager?

Ellen Alm, som er historiker utdannet fra Tromsø og leder for spesialsamlingene ved Gunnerius biblioteket har skrevet en artikkel i Ottar  - populærvitenskapelig tidskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet  - nr 5 2012 hvor hun viser at Kong Christian IV i 1609 utstedte et eget forbud mot samisk trolldomsutøvelse med straffebestemmelser. Forbudet var ikke religiøst begrunnet. Den er kort og konsis i sin “instruks” og finnes som siste ledd i et langt brev som hovedsakelig dreier seg om skattelegging og militæropptrapping i nord. Samer kunne også henrettes på mistanke. I artikkelen viser Ellen alm hvordan dette var en politisk manøver for å ta kontroll over de samiske områdene. Kanskje var Finn Henrik Meråker en samisk leder? Det er merkelig, mener Ellen Alm, at han ble henrettet med sverd. Dette var forbeholdt stormenn.

Etter hans død er det Danmark-Norge Kongen Christian IV som tar gården og alle hans jordegods og eiendom. Slik blir opptakten til nybyggertiden, husmannsvesenet og gruvedriften der oppe i meråkerbygdene. Dette er også opptakten til dagens situasjon.

Fra Trondheim lensregnskap 1614-1615/ Sakefall Stordal, Skowgens och Werdahls lehn.  Heindrich Merager: var aff hans naaboer sigtted for wondsiglse (?) oc siden hannem offuerbeviist ad kunde med throldoms konst: horfore hannd er straffed paa sin hals: hans boeslod forbrudt ved K: M (kongelig maiestet)

Sølff (sølv)……………………………..xxx mye

Pendige(penninger/penger)………………………………….xxx mye

2 voger kober(2 våger kopper)……………………………………………………….xxx mye

Det inndratte fra hans eiendommer som er tilkommet i lensregnskapet. Han har både sølv. penger og Kobber(!) Det betyr at samene kjente til og utvandt kopperet i Kopperå lenge før de store gruveselskapene kom inn i bildet. Historielaget i Meråker er for tiden involvert i et funn av en kobbersmelteovn fra 1300-tallet.

 

This entry was posted in Fra research. Bookmark the permalink.