Finnskallnesset / Gaundalen -enda en voldelig 1600-tallshistorie

Finnskallnesset

 

Anno 1694 mandagen den 12 Nov. blef Retten Extra ordinarie betient paa Suarve paa Snaaen, angaaende en mordere och misdedere wed nafn Jeppe Erichsen, ofwerende Ko. Ma. foeget Sr. Rasmus Høg, med efftershrefne otte laugrettis mend, Tholof Molden, Olle Einersen Molden, Jonas Almoe, Anders Molden, Joen Almoe, Per Molden, Peder Almoe, och Niels Schromarch? forbemelte misdedere blef Examinerit, huis bekiendelse war som Effterfølger, at forleden aar ungefehr en maaned for Juel, Kom en find wed nafn Blaae Niels, med sin hustrue som war fremmelig med barn, samt = 6 børn och en tieniste dreng, til en pladtz i fieldet som Jeppe och en anden ved nafn Nichlas Ellofsen hafde deris boepel, Kaldet Goundahlen, huor de tilholdt hos Nichlas i otte dage, siden Kom de i Jeppis Waaning ooch laae der i = 6 dage, det fortrød Jeppe at finden med sine diur och anden hans wesen shulde paaføre hannem slig fortred, hand Jeppe, bad hannem drage sin wej at hand Kunde hafue sin huuse i fred til hans egen fornødenhed, finden wilde iche bewuemme sig der til, mens wiser Jeppe bort at tage sin tilhold hos Nichlas som hafde sin stue der strax hos, siger sig at hafue Ret til Jeppis stue, som hand da en Morgen nyelig for dagen formeen at blaae Niels och hans dreng, giorde sig ferdig at Rejse och war uden for døren och hafde shierne paa føderne, fatter jeppe denne resolution, tager en øxe och drebte bemelte thuende mennisher saaledis at hand slog dennem med øxe hammeren for Panden at de strax falt død, den Eene Effter den anden, gich siden strax ind i stuend och der iliemaade med samme øxe derbte først findens Koene och siden = 6 deris børn den yngste Effter Jeppis beretning = 2,5 aar gaale, Siden band hand dennem paa en slede, och førte dennem til Elven som war strax der hos, huor hand weltede dennem ud, dog strax effter drabene war sheed hafde hand bud effter hans grande Nichlas och bad hannem hielpe sig med de døde legemer och spurte om hand Kunde tie och iche aabenbahre det, det hand med løffte tilsagde, derpaa war de begge om och slebte dennem paa end Slede, Kiørte dennem til imod Elven som forbemelt och lagden dennem i en grubbe, Kaste Jord och weed paa dennem, Saasom Elven war frossen och ofr lagt med Is, huor de døde legemer blef leggendis indtil waaren da Elven gich op, som i Maymaanet, da gich Jeppe til fields och tog Nichlas med sig som endda boede der, och tog de døde legemene och Kaste i Elven, Siden Rejste hand ind i Jempteland med adshielligt findwahre af Reens shind och andet, der blef hand af en lensmand i Undersagger paa greben, huorfra hans straxen undKom och rømte, hid til Snaasen, hand blef til Spurt om findens midler huor de ere afblefven, Effterdj samme find war merchelig bemidlet, hand Suarer, at finden hafde en stor partj af Reensdiur, och fast w tallig, deraf har hand slagte 14 støcher smaat stort, Nichlas och Jeppe deelta siden huis midler som fantis lige imellom dennem, Jeppe fich otte mudshind och Nichlas lige saa mange, fem maarshind och et bevershind, deraf fich Nichlas thoe maarshind och et bevershind, Item 5 Kaaber Kieler, der af fich Nichlas = 9 ort, Sølf och Penge benegter hand aldelis undtagen nogle smaae Spender til en Kiole, som Størcher Dahle hafde Kiøbt af Jeppe och gifuet derofr til 6 orts werdj, hand Kand iche heller benegte, at hand engang, nemlig Størcher war til fields i meening at wille hente nafre, med 3 heste och Jeppe hafde sin werelse samme tid hos Størcher och tultis med hannem da fant de iche Nesten? op, mens tog meget adtshiellig træwerch som Jeppe Kunde eje, saasom en Kiste och Andre træwahre af Ringe werdj, 3 Kieler hafr Størcher Dahle beKommet, som Jeppe berettede at hafue faaet i Jempteland, det Størcher (Folio 106) som nu war tilstede iche Kunde benegte, Jeppe blef tilstpurt af huad anledning hand tog sin tilhold hos Størcher Dahle, suarede at hand frygtet sig at were i fieldet effter denne begangen misgierning, och talte med Størcher om at naae sin tilhold hos hannem, Størcher beretter at hand tog hannem til werelse hos sig effter Prestens den ærw. mand Hl. Niels Lunds befalling, det welbemelte Hl. Niels Lund som nu war tilstede iche benegtet. Nichlas Ellofsen blef frem Kaldet och forhørt, hand beKiente, at jeppe som forbemelt hafde bud effter hannem den tid hand hafde begaaet denne grove mord, som hand Kom falt hand i besuimelse och død ned paa Jorden af forshrechelse och som hand Kom til sig igien, Spurte jeppe om hand Kunde tie, Nichlas af frygt for widre ulempe, Resolverit at føre de døde ligomen med Jeppis hielp, bort, huor de wed Elven med ned sat och siden optaget och Kast i Elven, som Kommer ofr Eens med Jeppis beKiendlese, hand wedgaar at hafue weret lige deelagtig i med Jeppe i de midler som fantis effter finden, och end derforuden fantis hos hannem et shrin som findens Koene hafde Sat der igien, der udj war et Sølf begger, som Klocherens Jørgen Forbergs quinde Beritte hafde annammet hos Nichlas i betalling for = 6 rdr och noge Suenshe Sølf Penge 12 støcher af Werdj til 5 Rixort, Noch 5 rdr udj danshe mynt, som hand har Kiøbt underholdning for til sig, quinde och børn, Item Sølf ungefehr til = 6 rdr werdj som hand leveret Steen Wagsets hustrue, Item war for Retten til wed gich det sammemens Sølfvet blef iche fremcist, Saasom hans Koene er rejst til Thrundhiem, under huis Giemme det findis, It maarshind fich Lars Nagelhuus, som hand Wedgich, Item 6 mudshind, Steen Wegset Wedgaar at have beKommet en Reenshud, Olle Hougsen Suarfue et Reens shind, Lars Nagelhuus 2 shind, Størcher Dahle beKommit 2 støcher nemlig Reensshind, Widre beKiendelse war iche at formaae. Kongl. maysts. foeget satte i rette och formente Jeppe Erichsen for sin groce mord och misgierning bør miste sit lif och hans Krop at leggis paa Strjle,

Her udj blef saaledis afsagt:

Effterdj denne misdederen Jeppe Erichsen Effter egen beKiendelse har begaaet denne gruelig mord i det hand saaledis har formyrt och drebt nj mennisher, brofuet deris midler och ejendeele, da har hand dermed giort sig shyldig i en straf som woris høy Priselig landtzlov i de 6 bogs 16 Capit. 1 Artich. foresiger, at hans hovet Wed Suerdet bør shiellis fra Kroppen och siden hofudet at Settis paa en stage eller Pæl och Kroppen at liggis paa fire strjler. Med Nichlas Ellovsen, optagis i betenchning til neste ting eller om lejligheden det Derfor inden Kand det bevilge.

 

 Kilde: Kjell Derås og Trond Risto Nilssen – Høgskolen i Nord Trøndelag
This entry was posted in Bilder, Fra research. Bookmark the permalink.